Mission Zéro Carbone Minett Mash-Up: De Podcast Naturlab: Pedagogesch Aktivitéiten Gratis Uebst aus de Minetter Bongerten
minett unesco biosphere

MINETT UNESCO BIOSPHERE

slide map
D'Minett UNESCO Biosphere engagéiert sech fir den Erhalt vun eisem natierleche Räichtum, fir nohalteg Entwécklung an duerfir déi energeetesch an ekologesch Transitioun z'erreechen. Am Mëttelpunkt vun eiser Missioun stinn eng aktiv Biergerbedeelegung, Ëmweltbildung, déi wëssenschaftlech Fuerschung an eng nohalteg Landesplanung. Entdeckt eis Initiativen a Projete fir de Lien tëscht Mënsch an der Biosphär nei ze definéieren.
D'Minett UNESCO Biosphere engagéiert sech fir den Erhalt vun eisem natierleche Räichtum, fir nohalteg Entwécklung an duerfir déi energeetesch an ekologesch Transitioun z'erreechen. Am Mëttelpunkt vun eiser Missioun stinn eng aktiv Biergerbedeelegung, Ëmweltbildung, déi wëssenschaftlech Fuerschung an eng nohalteg Landesplanung. Entdeckt eis Initiativen a Projete fir de Lien tëscht Mënsch an der Biosphär nei ze definéieren.

ZOOM OP:

quote quote

KAART VUN DE RÄICHTEMER VUN DER MINETT UNESCO BIOSPHERE

quote quote

VIDEO VUN DER MINETT UNESCO BIOSPHERE